Dokumentbank

IF ÅSARNAS PLAN FÖR JÄMLIK IDROTT

IF Åsarna har gått in för att arbeta målmedvetet för att öka jämställdhet och likabehandling inom föreningen. Dessa riktlinjer är uppgjorda för att upprätthålla en inkluderande och attraktiv idrottsverksamhet.

Eftersom arbetet för en mer jämställd och jämlik idrottsverksamhet är en fortgående process kommer dessa riktlinjer att vid behov uppdateras och delges medlemmarna. Riktlinjerna presenteras på föreningen hemsida och förs även fram i samband med tävlingar och träningar som föreningen arrangerar.

Inom IF Åsarna poängterar vi följande:

 • Föreningsidrotten ska vara öppen för alla.
 • En jämställd idrott betyder att alla ska ha lika möjligheter att utöva idrott.
 • I verksamheten finns ett medvetet jämställdhetsperspektiv.
 • I föreningen beaktas jämlikheten inom alla olika delområden.

Träning:

 • Idrotten för barn och ungdomar ska vara allsidig.
 • Träningar och tävlingar ska ha som mål att utövarna har roligt och lär sig idrotten.
 • Allt idrottande ska ske utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Tränare och ledare:

 • Ska vara goda vuxna förebilder.
 • De skall regelbundet erbjudas möjlighet till fortbildning både inom idrott och socialt ledarskap.

Medlemmar:

 • Föreningen vill erbjuda sina medlemmar en kamratlig och social gemenskap.
 • Alla som vill ska kunna delta i föreningens aktiviteter oavsett socioekonomisk bakgrund.
 • Alla ska kunna delta utifrån egna förutsättningar.
 • Föreningen ska ta i beaktande medlemmarnas önskemål.

Social miljö:

 • Jargongen inom föreningen ska vara inkluderande, dvs. fri från stereotypa uttalanden, kränkningar och trakasserier.
 • Föreningen involverar föräldragruppen på ett likvärdigt sätt.

Fysisk miljö:

 • Inom föreningens verksamhet fördelas lokaler, träningstider och utrustning på ett jämlikt sätt.

För att garantera att verksamheten är attraktiv och välkomnande för olika typer av människor:

 • Värderas och uppskattas  flickor/pojkar och kvinnor/män i lika stor utsträckning i föreningen.
 • Möjliggörs även könsneutrala grupperingar.
 • Kräver föreningen att tränare och ledare tar ett socialt ansvar så att ingen diskrimeras eller kränks.

Följande saker bör man beakta inom verksamheten.

 • I kontakten till media uppmärksammas idrottare i olika ålder och på olika nivåer.
 • För styrelsemedlemmar,  aktiva inom föreningen och ledare ordnas skolning i jämlik idrott.
 • En plan för jämlik idrott uppdateras och utvärderas regelbundet.
 • Inom verksamheten finns könsblandade grupper.
 • Uppmärksamhet fästs vid användningen av sociala medier inom föreningen så att ingen kränkning förekommer inom den.
 • Ett vårdat språk används i tal och i skrift i huvudsak på svenska och finska, men eventuella andra språk används vid behov för att undvika exkludering.
 • Föreningen öppnar upp för flera att pröva på idrott för att uppmuntra till en ny hobby. Det kan tex. ordnas ” pröva på” dagar.
 • Föreningen har som målsättning att ha en jämn könsfördelning i all sin verksamhet.
 • Träningsverksamheten är öppen för alla.

PLAN FÖR JÄMLIK IDROTT som pdf

HAR DU ERFARENHET AV OSAKLIGT BEMÖTANDE ELLER TRAKASSERIER INOM IDROTTEN?

Syftet med DU ÄR INTE ENSAM-tjänsten är att främja allas rätt till att uppleva en trygg idrott. Genom att berätta om tjänsten på vår hemsida vill vi motverka osakligt beteende genom att sprida kunskap om osakligt beteende och ett professionellt samtalsstöd. Man kan kontakta på svenska men svaren är för det mest på finska och engelska (vid behov konsulteras Finlands Svenska Idrott).

SFI har sedan hösten 2020 också ett eget trakasseriombud, Anki Brandtberg, anki.brandtberg@idrott.fi. Henne kan man också vända sig till ifall man går och funderar på något.

Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa?

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa ET OLE YKSIN edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

ÅSARNA PLAN FÖR DROGFRI IDROTT

Föreningarna fungerar som en viktig uppfostringsmiljö där både attityder och värderingar skapas. Ofta skyddar idrotten ungdomar från att använda rusmedel. Därför är det viktigt att vi i IF Åsarna skapar positiva och trygga miljöer där barn och unga kan utvecklas både inom idrotten men också socialt, kulturellt och psykiskt. Rusmedel ingår inte i en sådan miljö.

MÅLSÄTTNINGEN

För att värna om våra idrottande ungdomars hälsa och välmående vill vi vara ett föredöme och arbeta för en drogfri verksamhet. När alla inom föreningen möts av samma budskap kan vi tillsammans:

 • bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för problem med rusmedel
 • stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika rusmedel
 • bidra till att öka kunskapen om de negativa effekterna av att använda rusmedel både inom idrott och annars
VÅRA RIKTLINJER
 • vår verksamhet ska vara helt drogfri där barn och ungdomar under 18 år deltar
 • ledare, tränare, förtroendevalda och föräldrar ska föregå med gott exempel och inte använda rusmedel i samband med föreningens evenemang
 • vi följer de regler och lagar som finns i den finska lagstiftningen gällande rusmedel

ALKOHOL, TOBAK OCH SNUS
 • om vi upptäcker att någon inom vår verksamhet använder alkohol, tobak eller snus informerar ledaren/tränaren om vår rusmedelspolicy och om den skadliga påverkan som alkohol, tobak och snus har för vår hälsa och idrottsutövandet
 • om personen är under 18 år så kontaktar vi vårdnadshavaren
DOPING OCH NARKOTIKA
 • doping är förbjudet inom idrott och därmed också i vår förening i all sin form
 • narkotika är förbjudet i Finland lag och därmed också inom vår förenings verksamhet
 • om vi upptäcker att någon inom vår verksamhet använder doping meddelar vi först ledaren/tränaren och för sedan vidare ärendet till FCEI (finska: SUEK)
 • om vi upptäcker att någon använder narkotiska produkter för vi ärendet vidare till rätt myndighet
 • om personen är underårig kontaktar vi vårdnadshavaren innan vi för ärendet vidare
 • alla har rätt att göra en anmälan om idrottsförseelser via ILMO (länk i länkbiblioteket)
 • för att förebygga användningen av doping och narkotika bör vi inom vår föreningen tillhandahålla våra idrottare, ledare, tränare, förtroendevalda och föräldrar information om de negativa effekter som ifråga varande ämnen har på vår hälsa
LÄKEMEDEL
 • vissa läkemedel kan klassas som doping och är förbjudna i föreningens verksamhet
 • tänk på att vissa kosmetika också kan innehålla förbjudna substanser
INFORMATION
 • alla som deltar i föreningens verksamhet ska ta del av vår Plan för drogfri idrott
 • ansvaret för att informationen ska nå alla ligger hos styrelsen, sektionerna och utskotten
 • alla idrottare och tränare skall ta del av Rent spel är bäst webbutbildningen (länk i länkbiblioteket)
 • alla tränare ska ta del av ’Vastuullinen valmentaja’ webbutbildningen (länk i länkbiblioteket)
LÄNKBIBLIOTEK:

FSI ANTIDOPING

FCEI ANTIDOPINGPROGRAM

FCEI LAGSTIFTNING OCH INTERNATIONELLA AVTAL

FCEI FÖRBJUDNA SUBSTANSER OCH METODER I IDROTTEN (KAMU) – via KAMU Appen kan idrottarna lätt söka information om vilka läkemedel som klassas som doping

FCEI DISPENS FÖR MEDICINERING AV IDROTTARE

FCEI ANMÄL OM IDROTTSFÖRSEELSER (ILMO) – anmälan om doping-, tävlingsmanipulations-, läktarsäkerhets- eller annan förseelse inom idrott

FCEI ’RENT SPEL ÄR BÄST’ – webbutbildning om antidopingfrågor

EN DROGFRI SPELZON – information om rusmedlens inverkan på kroppen och hälsan

VASTUULLINEN VALMENTAJA – webbutbildning om hur man bygger upp en allt tryggare verksamhetsmiljö

I RUN CLEAN – European Athletics