IF Åsarna årsmöte 14.3 2021

IF Åsarna r.f. kallar medlemmarna till årsmöte.

Tid: söndagen den 14 mars 2021 kl. 17.00 vid Nedervetil skidstuga

Plats: Nedervetil skidstuga, Murickvägen 197, 68410 Nedervetil eller på distans genom videokonferensprogrammet Microsoft Teams.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

På arbetsordningen finns bl.a. medlemsavgiftens storlek, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för år 2022. Ytterligare förrättas styrelse- och sektionsval av medlemmar samt personliga ersättare för dessa för mandatperioden 2021 – 2022. Under mötet behandlas stadgeändringar.

Medlem som önskar få ett ärende till behandling på årsmötet bör skriftligen meddela härom till styrelsen senast fem dagar före mötet.

Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020: 1) senareläggs mötet i förhållande till vad förbundets stadgar förutsätter, 2) mötet ordnas med deltagande genom datakommunikation och 3) deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.

OBS! På grund av det förenämnda ber vi om förhandsanmälan till mötet senast fredagen den 5 mars 2021. Anmälan bör göras till ifasara@gmail.com  genom att uppge namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).

Enligt uppdrag

Pia Björkqvist, ordförande

tfn +358 40 559 2654 pia.bjorkqvist@edu.kokkola.fi

Årsmöteskallelse som pdf.

Kategorier:
Framsida